Reklama

Najnowsze wiadomości

Aktualności17 czerwca 202412:00

Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia

Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia - Serwis informacyjny z Wodzisławia Śląskiego - naszwodzislaw.com
0
Reklama
Powiat:

Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (rezerwa) w terminie od 20.06.2024 r. do 21.06.2024 r.

Limity kwotowe dla wnioskodawców uzależnione od wielkości przedsiębiorcy:

- mikroprzedsiębiorcy – maksymalna wnioskowana kwota wynosi 25,0 tys. zł.
- małe przedsiębiorstwa – maksymalna wnioskowana kwota wynosi 50,0 tys. zł.
- średnie, duże przedsiębiorstwa – maksymalna wnioskowana kwota wynosi 65,0 tys. zł.

Dla pracodawców niebędących przedsiębiorcami progi kwotowe ustalane są analogicznie do pkt. 1, na podstawie ilości zatrudnionych pracowników.

Wnioski można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej. W pierwszej formie wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii urzędu – wejście A, w godzinach pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim (tj. 7.00 – 15.00) przy ul. Michalskiego 12 w Wodzisławiu Śląskim. W przypadku formy elektronicznej można skorzystać z: ePUAP lub z serwisu praca.gov.pl (Wnioski o usługi i świadczenia z urzędu -> Pismo do Urzędu (PSZ-PU)). Należy pamiętać, że w przypadku formy elektronicznej konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego np. profilu zaufanego.

Nabór wniosków prowadzony jest do 21.06.2024 do godz. 15.00 (dotyczy również wniosków złożonych elektronicznie). Wnioski pracodawców, złożone poza terminem naboru pozostają bez rozpatrzenia. W pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski kompletne oraz niewymagające uzupełnień i dodatkowych wyjaśnień. Pracodawca w jednym naborze składa jeden wniosek wraz z załącznikami. Wydatki muszą być poniesione w 2024 roku. Kształcenie musi się rozpocząć do końca 2024r. Wyznaczony do uczestnictwa w kształceniu pracownik lub pracodawca może skorzystać maksymalnie z 2 usług kształcenia w ramach złożonego wniosku.

Priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS wynikające z decyzji Rady Rynku Pracy:

Priorytet A: Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRPiPS

Priorytet B: Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności

Priorytet C: Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej

Priorytet D: Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju. Branże kluczowe dla rozwoju powiatu: Usługi Edukacyjne, Opieka Zdrowotna, Pomoc Społeczna, Kultura, Gospodarka Komunalna, Gospodarka Mieszkaniowa (w tym Budownictwo), Transport, Turystyka, Ekologia i Ochrona środowiska.

Dokument strategiczny na podstawie którego określono obszary kluczowe dla rozwoju powiatu wodzisławskiego:STRATEGIA ROZWOJU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO NA LATA 2023 – 2030+

Kryteria brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków:

Kryteria obligatoryjne:

- Zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS;
- Koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku (jednostkowa cena kształcenia zostanie poddana analizie w oparciu o ceny usług dostępnych na rynku);
- W przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia dokumentu na podstawie, którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego.

Kryteria dodatkowe:

- Zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
- Wykazanie przez pracodawcę, iż nabywane w drodze kształcenia ustawicznego kwalifikacje są niezbędne do wykonywania zadań/obowiązków na zajmowanym stanowisku pracy;
- Plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS, plany dotyczące rozwoju firmy;
- Posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
- Uzasadnienie wyboru kształcenia ustawicznego przy uwzględnieniu potrzeb pracodawcy oraz przedmiotu jego działalności;
- Współpraca w ramach wsparcia KFS w 2023;
- Wymiar etatu pracownika.

Rozpatrywanie wniosków:

1. Wniosek musi spełniać kryteria obligatoryjne.
2. Urząd bierze pod uwagę możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku uwzględniając limit przyznanych środków rezerwy KFS na 2024 rok.
3. Kolejność przyznawania środków zależeć będzie od sumy uzyskanych punktów w ramach kryteriów obligatoryjnych i dodatkowych.
4. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów w ramach kryteriów obligatoryjnych i dodatkowych, pierwszeństwo otrzymuje pracodawca, który w ostatnich trzech latach nie korzystał ze wsparcia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, a następnie uwzględnia się wielkość przedsiębiorstwa.
5. Termin udzielenia odpowiedzi na wnioski pracodawców uzależniony jest od zainteresowania zgłoszonego w naborze. Urząd zastrzega sobie możliwość dokonania odpowiedzi na wniosek pracodawcy w terminie późniejszym niż 30 dni od złożenia. Informacja o przedłużeniu terminu odpowiedzi na złożony wniosek zostanie zamieszona na stronie internetowej urzędu www.wodzislawslaski.praca.gov.pl w zakładce Aktualności.

Uwaga! Częstą praktyką stosowaną przez organizatorów kształcenia jest pomoc Pracodawcom przy wypełnianiu wniosku, poprzez co we wnioskach różnych Pracodawców zamierzających skorzystać z KFS obserwuje się np. identyczne uzasadnienia, jak również błędy w przekazanych informacjach o Pracodawcy. Informujemy zatem, że w takiej sytuacji wniosek Pracodawcy może otrzymać mniejszą liczbę punktów w ocenie merytorycznej.

Dodatkowych informacji udzielają specjaliści ds. rozwoju zawodowego:

Agnieszka Bujok – 32 459 29 97, 576 330 755
Katarzyna Szymik – 32 459 29 94

Załączniki dostępne są na stronie Powiatowego Urzędu Pracy 

Autor: Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim, redakcja@naszwodzislaw.com

Bądź na bieżąco z nowymi wiadomościami. Obserwuj portal naszwodzislaw.com w Google News.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
© 2024 Studio Margomedia Sp. z o.o.