Reklama

Najnowsze wiadomości

Strony Partnerskie2 maja 202419:22

Wybory w Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu na kadencję 2024-2028

Wybory w Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu na kadencję 2024-2028 - Serwis informacyjny z Wodzisławia Śląskiego - naszwodzislaw.com
0
Reklama
Wodzisław Śląski:

Rok 2024 to rok wyborczy również w polskich uczelniach wyższych. Na przełomie marca i kwietnia raciborska Akademia Nauk Stosowanych dokonała wyboru nowego składu organów Uczelni. 

Do Senatu na kadencję 2024-2028 w grupie nauczycieli akademickich ze stopniem naukowym co najmniej doktora wybrani zostali: dr inż. arch. Jarosław Figaszewski, dr Ilona Gembalczyk, dr inż. Leszek Gomółka, dr Gabriela Habrom- Rokosz, dr Elżbieta Kania, dr inż. Małgorzata Kuchta, dr Ludmiła Nowacka, dr hab. Piotr Olender, dr Monika Porwoł oraz dr Daniel Vogel. Grupę nauczycieli akademickich z tytułem magistra oraz pracowników niebędących nauczycielami reprezentować będą: mgr Katarzyna Chłosta, mgr inż. Fedyn Krzysztof, mgr Agnieszka Hajduczek, mgr Katarzyna Kasowska oraz mgr Sabina Kopciuch. W Senacie zasiadają również reprezentanci studentów: Jakub Kwiatkowski, Julita Siudmak, Justyna Tomczak i Paweł Uliczka.

Proces wyboru rektora Uczelni był dwustopniowy. W pierwszym etapie społeczność akademicka wybrała swoich przedstawicieli do Kolegium Elektorów, które – w drugim etapie – wybrało rektora Uczelni. Do składu KE weszło 12 nauczycieli akademickich reprezentujących 6 instytutów: dr inż. arch. Jarosław Figaszewski i dr Gabriela Habrom-Rokosz (Instytut Architektury), dr Elżbieta Kania i dr Marek Sroka (Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia), mgr Ewelina Uriasz i dr Andrzej Widota (Instytut Neofilologii), dr Kornelia Solich i dr Ilona Gembalczyk (Instytut Studiów Edukacyjnych), dr inż. Tomasz Czyszpak i dr inż. Małgorzata Kuchta (Instytut Techniki) oraz dr Joanna Stojer-Polańska i dr Zbigniew Wieczorek (Instytut Studiów Społecznych). Do KE wybrano również dwóch reprezentantów pracowników niebędących nauczycielami akademickimi: mgr Sabinę Kopciuch oraz mgra Tomasza Bucyka. W składzie KE nie zabrakło również studentów, przedstawicielami samorządu studenckiego zostali: Łukasz Adler, Ilona Fichna, Monika Kucza i Justyna Tomczak.

Dr Paweł Strózik rektorem Akademii w Raciborzu

Wyboru rektora Akademii na kadencję 2024-2028 dokonano w dniu 8 kwietnia 2024 r. Rektor-elekt, dr Paweł Strózik, był kandydatem wskazanym przez Radę Uczelni oraz 17 członków Senatu.

Dr Paweł Strózik jest absolwentem filologii germańskiej Uniwersytetu Łódzkiego, stypendystą programu TEMPUS w University of Sheffield (Wielka Brytania) oraz Justus-Liebig-Universität w Gießen (Republi Federalna Niemiec). Pracę doktorską pod tytułem „Drogi i bezdroża niemieckiej literatury emigracyjnej na podstawie życia i twórczości Klausa i Eryki Mann” obronił w 2007 r. w Uniwersytecie Wrocławskim. W 2020 r. ukończył studia w ramach programu: „Master of Business Administration – Zarządzanie w biznesie międzynarodowym”, realizowanego w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu/ Franklin University (USA). Dr Strózik jest tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego oraz autorem ponad 50 tekstów naukowych z dziedziny nauk humanistycznych (literaturoznawstwo, przekładoznawstwo) i społecznych (nauki o zarządzaniu i jakości oraz nauki socjologiczne) publikowanych w czasopismach naukowych o ogólnopolskim zasięgu. Dr Strózik jest obecnym rektorem raciborskiej Akademii.

fot. Gabriela Habrom-Rokosz (1)

fot.gabriela_habrom-rokosz_1

Podpis: rektor elekt z przewodniczącą Kolegium Elektorów dr Iloną Gembalczyk

2. Wzmocnienie wizerunku – „Akademickość” Raciborza

W mijającej kadencji dokonano zmiany nazwy Uczelni na Akademię Nauk Stosowanych w Raciborzu. Ubieganie się o zmianę nazwy było możliwe dzięki spełnieniu przez ówczesną PWSZ wszystkich kryteriów liczbowych i jakościowych. W ten sposób poprawiono identyfikację Uczelni w mieście i regionie. Poza zmianą nazwy przyjęto „Regulamin ceremoniału akademickiego”, dokument określający tradycje i zwyczaje akademickie oraz promujący szacunek do symboli i insygniów Akademii. Regulamin zawiera, m.in. protokoły przebiegu uroczystości uczelnianych (Inauguracja roku akademickiego, immatrykulacja studentów, promocja absolwentów), opisy insygniów i strojów akademickich oraz prezentację nowego sztandaru.

Podczas uroczystego posiedzenia Senatu uchwalono „Księgę identyfikacji wizualnej”, zawierającą nowe godło i logotyp, „Regulamin pracy Senatu” i uaktualnioną wersję „Regulaminu studiów”. Zaprezentowano także nowy wzór dyplomu ukończenia studiów. Księga identyfikacji wizualnej opisuje symbolikę znaków graficznych Akademii – forma logo, to otwarte koło – sygnet, którego elementy są ułożone w nieregularne pierścienie, dając wrażenie ruchu. Symbolizuje to stały rozwój Uczelni oraz dynamikę jej działań. Kolory również posiadają znaczenie: kolor niebieski symbolizuje otwartość, inteligencję, szerokie spojrzenie; odcienie szarości kojarzone są z nowoczesnością, innowacyjnością i profesjonalizmem. Kolor biały to symbol początku, czystej karty i otwartości – stanowi odzwierciedlenie pustej przestrzeni, którą można wypełnić, a zatem pobudza kreatywność i wyobraźnię.

- Społeczność Uczelni mocno utożsamia się z dotychczasowym znakiem oraz przypisanymi do niego barwami. Postanowiliśmy o pozostawieniu tego symbolu, ponieważ dobrze oddaje obraz Uczelni – ukazując cele i wartości, do których Akademia dąży i którym hołduje. Podkreśla chęć ciągłego rozwoju, kreatywność, innowacyjność, poszerzanie wiedzy i kulturowej świadomości. Wskazuje na zróżnicowaną ofertę edukacyjną Akademii i otwartość na współpracę nie tylko w subregionie raciborskim, ale również na terenach ościennych – powiedział Rektor, dr Paweł Strózik.

fot. Gabriela-Habrom-Rokosz (2)

fot._gabriela-habrom-rokosz-2

Podpis: Przedstawiciele organów Uczelni

3. Nowoczesne kształcenie

Raciborska Alma Mater prowadzi kształcenie na 11 kierunkach studiów. W ofercie edukacyjnej Uczelni znajdują się studia licencjackie (administracja, bezpieczeństwo państwa, pedagogika, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, filologia, pielęgniarstwo, wychowanie fizyczne), studia inżynierskie (architektura, automatyka i robotyka, zarządzanie i inżynieria produkcji) oraz studia magisterskie (pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja – studia II. stopnia, pielęgniarstwo – studia II. stopnia). Uczelnia oferuje również kształcenie na studiach podyplomowych w zakresie: przygotowania pedagogicznego, logopedii, architektury wnętrz oraz mykologii budowlanej. Oferta edukacyjna podlega ciągłemu monitoringowi pod kątem dopasowania do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego. Jednym z narzędzi analizy otoczenia jest barometr zawodów, który w tym roku wyraźnie wskazuje na dobrą korelację kierunków kształcenia z potrzebami rynku.

Ponadto studenci Akademii mają możliwość uczestniczenia w wizytach studyjnych, kursach oraz szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje zawodowe oraz wspierające rozwój osobisty. Zaproponowanie studentom dodatkowych form kształcenia jest możliwe dzięki zaangażowaniu Uczelni w realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Do 2023 roku ANS w Raciborzu zrealizowała łącznie 54 kursy i szkolenia dla studentów, którzy chętnie wzbogacali swoich kompetencje zawodowe. Ze względu na duże zainteresowanie tą formą doskonalenia, kursy i szkolenia organizowan  były w kilku edycjach. Warto podkreślić, że każdy kurs jest zakończony uzyskaniem certyfikatu uznawanego w kraju i (często) za granicą.

Na przestrzeni ostatnich 4 lat jakość kształcenia w raciborskiej Akademii pięciokrotnie podlegała ocenie zewnętrznych organów kontrolnych. Wszystkie kierunki, oceniane przez Polską Komisję Akredytacyjną, tj. administracja, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, architektura i filologia oraz pielęgniarstwo, wizytowane przez Krajową Radę Akredytacyjną Szkół Pielęgniarek i Położnych, otrzymały oceny pozytywne. Tym samym potwierdzono dobre przygotowanie Uczelni do prowadzenia kształcenia w ramach oferowanych kierunków.

Fot. Kamil Szypuła (1)

fot._kamil-szypua_1

Podpis: Absolwenci kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji

Zdjęcie autorstwa Grzegorza Piszczana dzięki uprzejmości portalu naszraciborz.pl 

fot._grzegorz_piszczan_1

Podpis: Studenci I roku kierunku pielęgniarstwo w trakcie uroczystości czepkowania

4. Działalność naukowa i współpraca międzynarodowa

Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu to nie tylko studenci. Uczelnia zatrudnia ponad 200 osób. Nauczyciele akademiccy nie tylko prowadzą działalność dydaktyczną na wysokim poziomie, ale także aktywnie biorą udział w wydarzeniach popularyzujących naukę. W ostatnich trzech latach działalności ANS-u ponad 120 nauczycieli akademickich reprezentowało Racibórz na naukowych konferencjach krajowych i zagranicznych. Chęć stałego doskonalenia zawodowego pracowników Uczelni zaowocowało udziałem w ponad 360 szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych, wzbogacającyc kompetencje twarde i miękkie. Zdobywanie nowych umiejętności oraz akademicka wymiana doświadczeń odbywa się również na polu międzynarodowym. Od zakończenia pandemii pracownicy Uczelni brali udział w wielu zagranicznych seminariach, warsztatach i wizytach studyjnych, m. in. w Wielkiej Brytanii, Francji, Danii, Niemczech, Holandii, Czechach, Ukrainie, Austrii, Węgrzech oraz Portugalii. W ramach dynamicznej współpracy międzynarodowej mury raciborskiej Akademii odwiedzili również goście z zagranicy. Reprezentowali oni uczelnie wyższe z Bośni i Hercegowiny (Internacionalni univerzitet u Sarajevu), Albanii (Universiteti „Ismail Qemali” Vlore), Czech (Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostravská univerzita), Hiszpani (Universidad Europea del Atlantico), Słowacji (Trnavská univerzita, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach), Turcji (Uniwersytet Suleyman Demirel) oraz Rumunii (Universitatea din Piteşti). Obecnie ANS w Raciborzu ma aktywnych 37 umów bilateralnych, które dają realną szansę na dalsze poszerzanie akademickich horyzontów.

Fot. Kamil Szypuła (2)

fot._kamil-szypua_2

Podpis: Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa „Język, kultura i literatura na pograniczu polsko-czesko-słowackim.

5. Rozwój infrastruktury ANS w Raciborzu

W ostatnich latach raciborska Uczelnia uruchomiła szereg działań na rzecz modernizacji i rozbudowy swojej infrastruktury. W krótkim okresie czterech lat gruntownie wyremontowano prawie 70% sal dydaktycznych oraz utworzono 5 nowych specjalistycznych pracowni dydaktycznych, w tym pracownię do tłumaczeń symultanicznych oraz laboratorium metrologii warsztatowej. W ramach realizacji jednego z projektów współfinansowanych ze środków unii europejskiej raciborska uczelnia uruchomiła Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej – nowoczesną bazę dydaktyczną, przeznaczoną do praktycznej nauki zawodu na kierunku pielęgniarstwo. W skład obiektu mieszczącego się na powierzchni prawie 600 m 2 wchodzi 6 sal dydaktycznych, wyposażonych w wysokiej jakości symulatory medyczne i trenażery. Raciborska Alma Mater poszczycić się może również innym supernowoczesnym obiektem. W 2022 roku na terenie Akademii uruchomiono Centrum Digitalizacji – studio nagrań do przygotowywania filmów do e-learningu z dostosowaniami dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Studio wyposażone jest w profesjonalne kamery 4K, oświetlenie studyjne, mikrofony, prompter, miksery audio/video oraz powierzchnię greenscreen do tzw. kluczowania materiału. Uczelnia systematycznie modernizuje również swoją infrastruktur informatyczną. Od 2020 roku w informatyzację uczelni zainwestowano 8,5 mln zł.

Fot. Mateusz Klimsza (1)

fot._mateusz-klimsza_1

Podpis: Reżyserka w Centrum Digitalizacji

Fot. Mateusz Klimsza (2)

fot._mateusz-klimsza_2

Podpis: Scena nagrań w Centrum Digitalizacji

Kolejnymi krokami podejmowanymi w kierunku rozwoju campusu będzie wykonanie prac hydroizolacyjnych obu budynków dydaktycznych przy ulicy Akademickiej, zagospodarowanie terenu zielonego wokół uczelni oraz ukończenie remontu sali gimnastycznej – o czym już niebawem…

Autor: ANS, redakcja@naszwodzislaw.com

Bądź na bieżąco z nowymi wiadomościami. Obserwuj portal naszwodzislaw.com w Google News.

Reklama
Reklama

Komentarze (0)

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Reklama
Reklama

Najczęściej czytane artykuły

Aktualności17 lipca 202417:04

NMNZ: zamknięcie parkingu przy MOSiR Centrum od 18 lipca

NMNZ: zamknięcie parkingu przy MOSiR Centrum od 18 lipca - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
wodzislaw-slaski.pl / fot. LOOK UP - Drone photography
Reklama
Aktualności18 lipca 202417:50

Obchody Święta Policji wodzisławskiego garnizonu

Obchody Święta Policji wodzisławskiego garnizonu  - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
KPP Wodzisław Śląski
Aktualności17 lipca 202413:02

Wnioski o 300 plus cały czas wpływają. Wkrótce pierwsze wypłaty

Wnioski o 300 plus cały czas wpływają. Wkrótce pierwsze wypłaty - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Beata Kopczyńska Regionalna Rzeczniczka Prasowa ZUS w województwie śląskim
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
© 2024 Studio Margomedia Sp. z o.o.