Reklama

Najnowsze wiadomości

Aktualności17 czerwca 202408:44

Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami [OFERTA PRACY]

Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami [OFERTA PRACY] - Serwis informacyjny z Wodzisławia Śląskiego - naszwodzislaw.com
0
Reklama
Wodzisław Śląski:

POWIATOWY ZAKŁAD ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 41, 44-300 Wodzisław Śląski ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

POWIATOWY ZAKŁAD ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 41, 44-300 Wodzisław Śląski ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

INSPEKTOR w Dziale Administracyjno-Technicznym

Wymagania niezbędne:
a) posiadanie obywatelstwa polskiego lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) posiadanie nieposzlakowanej opinii,
e) wykształcenie budowlane,
f) posiadanie uprawnień budowlanych w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego o specjalności Konstrukcyjno – Budowlanej,
g) posiadanie co najmniej 2-letniego doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku,
h) umiejętność sporządzania kosztorysów budowlanych za pomocą programów komputerowych,

Wymagania dodatkowe:
a) znajomość podstaw ustaw: prawo zamówień publicznych, prawo budowlane, o gospodarce nieruchomościami,
b) umiejętność analizy dokumentów,
c) bardzo dobra obsługa komputera i programów narzędziowych (pakiet MS Office),
d) dobra organizacja pracy, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) sporządzanie opinii technicznych,
2) opracowywanie za pomocą programu komputerowego kosztorysów budowlanych,
3) przygotowywanie rzeczowych i finansowych planów robót budowlanych i ich stanu wykonania,
4) czynności związane z nadzorem nad robotami budowlanymi wynikające z przepisów prawa budowlanego,
5) prowadzenie spraw związanych z pozwoleniami na budowę oraz zgłoszeń o zamiarze budowy i wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
6) przygotowanie dokumentacji pozwalającej zorganizować procedurę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji robót budowlanych,
7) sprawdzanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej pod względem zgodności z zasadami wiedzy technicznej i ustawy o zamówieniach publicznych,
8) udział w komisjach przetargowych,
9) opracowywanie harmonogramów rzeczowo - prawno - finansowych dla prowadzonych zadań budowlanych,
10) przygotowanie i udział w czynnościach odbioru/przekazania nieruchomości oraz sporządzanie protokołów zdawczo-odbiorczych,
11) przygotowywanie propozycji pism i dokumentów wychodzących na zewnątrz w sprawach powierzonych zgodnie z przydzielonym zakresem czynności.

Informacje o warunkach pracy:

1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) praca w godzinach od 7 00 do 15 00 od poniedziałku do piątku,
3) praca biurowa, przeważnie siedząca, wymagająca sprawności obu rąk,
4) stanowisko nie jest przystosowane do pracy na wózku inwalidzkim,
5) praca z komputerem powyżej 4 godzin dziennie,
6) praca wymagająca wyjazdów w teren.

Wymagane dokumenty, które ma złożyć kandydat:

1) list motywacyjny,
2) kwestionariusz osobowy stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia,
3) kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc prac, zaświadczeń o odbytych stażach, praktykach,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenia szkoły, uzyskania uprawnień budowlanych,
5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach (jeżeli kandydat posiada),
6) oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
7) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych kandydata (klauzula informacyjna).

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci winni składać w zamkniętych kopertach opisanych imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji osoby składającej z napisem: „Nabór na stanowisko Inspektora w Dziale Administracyjno - Technicznym w Powiatowym Zakładzie Zarządzania Nieruchomościami w Wodzisławiu Śląskim”. Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 00 do 15 00 osobiście w siedzibie Powiatowego Zakładu Zarządzania Nieruchomościami w Wodzisławiu Śląskim lub pocztą na adres Powiatowego Zakładu Zarządzania Nieruchomościami w Wodzisławiu Śląskim, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 41, 44-300 Wodzisław Śląski – w terminie do dnia 24 czerwca 2024r . do godziny 15 00.

Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Zakładu Zarządzania Nieruchomościami w Wodzisławiu Śląskim powyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu do kancelarii Powiatowego Zakładu Zarządzania Nieruchomościami w Wodzisławiu Śląskim.

WIĘCEJ INFORMACJI

Pełen zakres informacji można znaleźć na stronie internetowej BIP Powiatowego Zakładu Zarządzania Nieruchomościami [TUTAJ]. Masz więcej pytań o naborze? Skontaktuj się z Powiatowym Zakładem Zarządzania Nieruchomościami (ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 41, Wodzisław Śląski) pod numerem telefonu: 32 457 20 06.

Autor: ogłoszenie, redakcja@naszwodzislaw.com

Bądź na bieżąco z nowymi wiadomościami. Obserwuj portal naszwodzislaw.com w Google News.

Reklama
Reklama
Zobacz film z RTK

Komentarze (0)

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Reklama
Reklama

Najczęściej czytane artykuły

Aktualności17 lipca 202417:04

NMNZ: zamknięcie parkingu przy MOSiR Centrum od 18 lipca

NMNZ: zamknięcie parkingu przy MOSiR Centrum od 18 lipca - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
wodzislaw-slaski.pl / fot. LOOK UP - Drone photography
Reklama
Aktualności18 lipca 202417:50

Obchody Święta Policji wodzisławskiego garnizonu

Obchody Święta Policji wodzisławskiego garnizonu  - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
KPP Wodzisław Śląski
Aktualności17 lipca 202413:02

Wnioski o 300 plus cały czas wpływają. Wkrótce pierwsze wypłaty

Wnioski o 300 plus cały czas wpływają. Wkrótce pierwsze wypłaty - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Beata Kopczyńska Regionalna Rzeczniczka Prasowa ZUS w województwie śląskim
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
© 2024 Studio Margomedia Sp. z o.o.