Reklama

Najnowsze wiadomości

Aktualności31 maja 202306:46

Rada Gminy Mszana będzie wybierać ławników sądowych

Rada Gminy Mszana będzie wybierać ławników sądowych - Serwis informacyjny z Wodzisławia Śląskiego - naszwodzislaw.com
0
Reklama
Mszana:

W dniu 31 grudnia 2023 r. upływa kadencja ławników sądowych 2020 - 2023. Na podstawie art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 217) Rada Gminy w Mszanie do końca października 2023 r. dokona wyboru nowych ławników na lata 2024 - 2027.

Ilu ławników będzie wybieranych?

Zgodnie z informacją Prezesa Sądu Okręgowego w Rybniku z dnia 17 maja 2023 r. Rada Gminy w Mszanie na nową kadencję będzie wybierała:

1 ławnika do orzekania w Sądzie Okręgowym w Rybniku.
1 ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śl.
1 ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Termin zgłaszania przez uprawnione podmioty kandydatów na ławników upływa w dniu 30 czerwca 2023 r.

Kto może być ławnikiem

Zgodnie z ww. ustawą ławnikiem może być wybrany ten, kto:

- posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
- jest nieskazitelnego charakteru;
- ukończył 30 lat;
- jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
- nie przekroczył 70 lat;
- jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
- posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Kto nie może kandydować w wyborach na ławnika

Ławnikami nie mogą być:

- osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
- osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
- funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
- adwokaci i aplikanci adwokaccy;
- radcy prawni i aplikanci radcowscy;
- duchowni;
- żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
- funkcjonariusze Służby Więziennej;
- radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Jak wygląda zgłoszenie i wybory

Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów - w głosowaniu tajnym.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Gminy Mszana prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.

Procedurę wyboru ławników, szczegółowy tryb zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzór karty zgłoszenia, określa ustawa - Prawo o ustroju sądów powszechnych (rozdział 7) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. Nr 121, poz. 693) i Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia - Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2022 r. (Dz.U. poz. 2155).

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia . Do karty zgłoszenia obowiązkowo dołącza się następujące dokumenty:

- informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
- oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
- oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
- dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenia kandydata na ławnika oraz zaświadczenie lekarskie powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia. Natomiast odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis organizacji społecznej lub zawodowej do właściwego rejestru lub ewidencji powinny mieć datę nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Rada Gminy Mszana będzie zasięgać informacji o kandydatach na ławników od Wojewódzkiego Komendanta Policji.

Gdzie składać karty zgłoszenia?

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika oraz wzory oświadczeń i listy osób popierających kandydat można odbier ać w Urzędzie Gminy Mszana pokój nr 11 (Biuro Rady Gminy). Dokumenty te dostępne są do pobrania również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mszana: www.mszana.ug.gov.pl 

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane będą w dni robocze w godzinach: poniedziałek – od 7.30 do 17.00, wtorek – czwartek od 7:30 do 15:30, piątek – od 7.30 do 14.00 w Urzędzie Gminy Mszana przy ul. 1 Maja nr 81, pokój nr 11.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Gminy Mszana po 30 czerwca 2023 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Informacje związane z wyborami ławników udzielane będą pod numerem tel.: 32/47-597-44 lub 32/47-597-40.

Do pobrania

Karta zgłoszenia 

Oświadczenie kandydata 

Klauzula informacyjna RODO 

Lista osób popierających kandydata 

Autor: UG Mszana, redakcja@naszwodzislaw.com

Bądź na bieżąco z nowymi wiadomościami. Obserwuj portal naszwodzislaw.com w Google News.

Reklama
Reklama

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Autor: Gość (Aby podpisać komentarz swoim nickiem musisz się zalogować)
Portal naszraciborz.pl przeciwstawia się niestosownym, nasyconym nienawiścią komentarzom,
niezależnie od wyrażanych poglądów. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem – wyślij nam zgłoszenie.
Pozostało (1000) znaków do wykorzystania
Aby potwierdzić, że jesteś człowiekiem kliknij: kanapkę
Reklama
Reklama

Najczęściej czytane artykuły

Reklama
Aktualności22 maja 202412:20

Mundurowi z Gorzyc na pikniku w Czyżowicach

Mundurowi z Gorzyc na pikniku w Czyżowicach - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
KPP Wodzisław Śląski
Aktualności22 maja 202413:00

Od niedzieli korekta rozkładu jazdy Wodzisławskiej Komunikacji Powiatowej

Od niedzieli korekta rozkładu jazdy Wodzisławskiej Komunikacji Powiatowej   - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim
Reklama
Reklama
Aktualności22 maja 202420:03

11-letni rowerzysta wjechał wprost pod samochód

11-letni rowerzysta wjechał wprost pod samochód - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
KPP Wodzisław Śląski
Reklama
Aktualności22 maja 202412:38

Pomagają, chronią i... spełniają marzenia. Urodzinowa niespodzianka dla Mai [FOTO]

Pomagają, chronią i... spełniają marzenia. Urodzinowa niespodzianka dla Mai [FOTO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Wodzisław Śląski:

Rodzice Mai, z okazji jej 7. urodzin zorganizowali spotkanie z policjantami wodzisławskiej komendy. Maja, której marzeniem jest zostać policjantką, wczoraj odwiedziła wodzisławską komendę. Radości i uśmiechu na twarzy dziewczynki nie było końca.

KPP Wodzisław Śląski
Aktualności22 maja 202419:31

Ponad tysiąc zarzutów dla psychoterapeutki

Ponad tysiąc zarzutów dla psychoterapeutki - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
KPP Wodzisław Śląski
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
© 2024 Studio Margomedia Sp. z o.o.